Eğitim Felsefesi


   Eğitim Felsefesi
ocukluk insan ger e inin en nemli safhas d r nsanl n b t n g c ve tohumu onda ya amaktad r ocu u tan mak, tarihi, medeniyeti, K lt r tan mak kadar g t r Bunun i in ocu un yeti mesinden ba ka bir ey olmayan e itim insan n kendisi i in yery z nde yapt i lerden en b y d r Dinler, ahlak sistemleri, felsefeler, her biri kendilerine g re bir e itim tarz ileri s rm lerdir.Dinlerin il hi emirle ilen s rd e itim ekilleri felsefe sistemlerinde d nceler ve tavsiyeler halini alm t r Bilimler bu tavsiyeleri ara t rmalara dayand rarak, daha az kategorik, daha ihtiyatl bir ekle koymu tur Buradan pedagoji, e itim bilimi, ocuk psikolojisi, pedoloji, ocuk fizyolojisi vb dallar meydana gelmi tir Pedagojinin tarihi belki de d nce tarihi kadar eskidir Yaln z Yunan felsefesinde de il in ve Hint felsefelerinde de d ncenin uyand zamandan beri ocuk yeti tirme ve ocu un madd ve manev geli mesi zerinde d ncelere rastlanmaktad r.Bug nk e itim sistemlerinin bir k sm ilerici, bir k sm tutucu, bir k sm gelenek idir Fakat a m z n artlan ve insan bilimlerinin bug nk durumu d n l nce, ilerici olmamak kabil de ildir Bizim anlatt m z e itim sistemi insanl k tarihinin tecr belerinden faydalanarak, onun imdiki ritmine uygun insanlar yeti tirece i i in insan dir Her memlekette b yle bir yeti tirme o memleketin kendi k lt r nden kuvvet alaca , bug nk varl n kuran gelene ine dayanaca i in milli dir Tan t m B lteninden New Download Eğitim Felsefesi [ author ] Hilmi Ziya Ülken [ Kindle ePUB or eBook ] – cricketworldcuplivestreaming.com

Prof Dr Hilmi Ziya lken 3 Ekim 1901 de stanbul da do du T rk d nce ya am nda ve bir felsefe gelene inin olu mas nda b y k etkisi olmu felsefeci ve sosyolog stanbul Sultanisi ni bug n stanbul Lisesi 1918 ve Mekteb i M lkiye yi bug n A Siyasal Bilgiler Fak ltesi bitirdi 1921 Ayn y l Dar lf nun Osmani bug n stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Be eri Co rafya K rs s ne asistan oldu Ayn fak ltede felsefe tarihi ve sosyoloji renimi g rd 1933 e de in sosyoloji, felsefe, tarih ve co rafya retmenli i yapt Umumi timaiyat 1931 , T rk Tefekk r Tarihi 1932 33, 2 cilt adl kitaplar yay mland ktan sonra uzmanl k e itimi i in Almanya ya gitti 1934 T rkiye ye d nd kten sonra Edebiyat Fak ltesi nde T rk Tefekk r Tarihi K rs s ne do ent olarak atand 1935 1944 y l nda profes r, 1957 y l nda ordinary s profes r oldu 1973 te A lahiyat Fak ltesi nden emekli oldu Hilmi Ziya lken, 1938 1943 y llar aras nda nsan dergisini yay mlad ve Edebiyat Fak ltesi Sosyoloji Dergisi ni y netti T rk d nce tarihi zerine yapt al malarla sosyal bilimlere nemli katk lar sa lam olan lken 5 Haziran 1974 te stanbul da ld.

✓ Looking for a really good 
   Eğitim Felsefesi
 Kindle Ebook By Hilmi Ziya Ülken – cricketworldcuplivestreaming.com
 • 391 pages
 • Eğitim Felsefesi
 • Hilmi Ziya Ülken
 • Turkish
 • 16 December 2017

10 thoughts on “ Eğitim Felsefesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *