O Kaktech a Jejich Narkotickych Ucincich


   O Kaktech a Jejich Narkotickych Ucincich
M lokdo dnes v , e tl kn e ka sv r zn ho myslitele a cestovatele Alberta Vojt ch Fri e pod n zvem O kaktech a jejich narkotick ch inc ch je pravd podobn v bec prvn publikac o psychedelick ch inc ch meskalinu Poprv vy la v roce 1924 v nakladatelstv Sfinx, podruh v minul m roce v ji renomovan m nakladatelstv DharmaGaia, kter se soust e uje zejm na na buddhistickou literaturu.Fri v t to kn ce popisuje n kter meskalinov z itky, kter byly v tehdej dob k dispozici v odborn m tisku, sv vlastn etnografick poznatky z cesty do Mexika a v neposledn ad tak inky peyotlu, kter s m na sob okusil A koli jeho z itky po po it halucinogenn ho kaktusu nejsou nikterak fantastick i dokonce mystick , p esto a mo n pr v proto se jeho studie te doslova b je n Je toti z ady t ch opr en ch knih, p i jejich etb si a nyn uv dom me, e autor vlastn p edb hl svoji dobu, e probl my, kter mi se tehdy zab val, p i ly na adu teprve o mnoho let pozd ji.Literatura s touto tematikou zaznamen v u n s po letech absence ur it boom p e se vesele, l pe i h e, o konop , LSD, peyotlu, lysohl vk ch atd a jak u to b v , vych zej kn ky hor i lep.Za vynikaj c po in proto pova uji p edmluvu Lum ra Kol bala, vysv tluj c problematiku psychedelik a drog v kulturn historick m kontextu, a zejm na uveden on ch pro a proti , jak je shrnuje v jedn ze sv ch knih Ram Dass dr Richard Alpert Podobn ch trp liv vysv tluj c ch dk nebude v dob , kdy po et narkoman a fe k vzr st , nikdy dost Doslov a pozn mky botanika Jaroslava Ulmanna a vybran bibliografie, kterou by jist bylo mo n doplnit o dal tituly, umoc uj solidn pocit z cel kn ky.Pohl dneme li do historie prakticky v ech kultur, zjist me, e drogy r zn ho druhu m ly asto velk v znam na formov n jejich filozofick ch a n bo ensk ch syst m Mnoh kultury, zejm na n kter indi nsk , jsou s u v n m r zn ch psychotropn ch rostlin natolik spjaty, e bez soub n ho zkoum n t chto rostlin je ani nem eme pochopit Je nepochybn , e na i p edkov um li dob e vyu vat ink n kter ch rostlin k roz i ov n v dom a nestali se p itom narkomany Drogy tady byly pouh m prost edkem, nikoli c lem Nap klad v indick ch v dech se p j hymny na s mu, jej p vod je st le obest en tajemstv m Pokus rozlu tit toto tajemstv u inil sv ho asu tak n farmakoetnograf Franti ek ita viz jeho kniha Z hada bo sk S my Dokonce i v Pata d aliho J gas tr ch je zm nka o tom, e jist z zra n a arod jn byliny adhi je mo n vyu t k z sk n j gick ch sil siddhi viz J gas try, IV.1 Pata d ali tyto rostliny nijak nespecifikuje a lze se tedy domn vat, e jejich toto nost byla utajov na Rovn zde je si t eba uv domit, e ani adhi, ani siddhi by nem ly b t c lem j g nova sna en , pouze prost edkem, zast vkou na jeho cest Prakticky tot plat v p pad s rie knih Carlose Castanedy, ve kter ch l u en mexick ho amana dona Juana Matuse v esk m jazyce vy ly prozat m prvn dv kn ky U en dona Juana a Odd len skute nost Podobn bychom mohli pokra ovat v dal ch stech sv ta, v dal ch kultur ch.V zkumem psychotropn ch rostlin a jejich ink se zab vaj samoz ejm tak v dci, i kdy zpo tku velmi nesm le V roce 1943 objevil Albert Hoffman n hodou LSD a v 60 letech se ji objevuj jm na jako R Gordon Wasson, Richard Schultes, Timothy Leary, Alan Watts a mnoho dal ch, kte na tomto poli b daj a experimentuj U n s za ali zkoumat halucinogenn l tky mimo jin Stanislav Grof, Milan Hausner nebo mykolo ka Marta Semerd ieva Na psychiatrick m odd len v Sadsk provedl Hausner v t m v letech 1954 1974 asi 3 000 l ebn ch sezen s LSD a existuj c sb rka psychotick ch kreseb je jednou z nejv t ch na sv t viz M Hausner LSD kontra konvence, LSD za eleznou oponou, Psyche in statu nascendi, M Semerd ieva, M Hausner Hallucinogenic mushrooms in Czechoslovakia Dne n transperson ln psychologie, k jej m zakladatel m pat tak Stanislav Grof, se u zkoum n m mimo dn ch stav v dom zab v systematicky.Jestli e jsme od Fri ovy kn ky t mto zp sobem pon kud odbo ili, snad to nen p li na z vadu Problematika, kterou se Alberto Vojt ch Fri zab v , je toti diskutabiln a kontroverzn dodnes Nakladatel , kte maj odvahu podobn knihy vyd vat, bohu el st le riskuj , e budou slep oso ov ni z propagov n drog Klapky z o je p itom t eba sejmout a pomalu za t rozli ovat Free Download O Kaktech a Jejich Narkotickych Ucincich [ By ] Alberto Vojtěch Frič [ Kindle ePUB or eBook ] – cricketworldcuplivestreaming.com

A famous Czech botanist, ethnographer, writer and explorer He undertook eight voyages to America, discovered, described and catalogued many species of cactus South American Indians called him Kara Puk engl Long Hunter in Europe he became known as Cactus Hunter.

é Reading ↠ 
   O Kaktech a Jejich Narkotickych Ucincich
 E-Pub Author Alberto Vojtěch Frič ↠ applied mathematics – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 75 pages
 • O Kaktech a Jejich Narkotickych Ucincich
 • Alberto Vojtěch Frič
 • Czech
 • 15 January 2018
 • 8090191533

10 thoughts on “ O Kaktech a Jejich Narkotickych Ucincich

 1. says:

  Dal kniha od asn ho esk ho v dce, o kter m jsem nem l doposud zd n Takovej eskej Alexander von Humboldt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *