Proglas


   Proglas
Pri pr le itosti 1150 v ro iu smrti sv Kon tant na Cyrila a 15 v ro iu vstupu Slovenska do Eur pskej nie vydala Nad cia Kon tant na Filozofa pri Nitrianskom biskupstve limitovan ed ciu publik cie s textami Proglasu v sloven ine, staroslovien ine a v angli tine Publik cia bola vydan za elom jej roz renia do k l a vzdel vac ch in tit ci na Slovensku v z ujme prehlbovania duchovn ho a kult rneho odkazu sv Cyrila a Metoda medzi mladou gener ciou Obsahuje texty Proglasu Predslov sv Kon tant na Cyrila k Evanjeliu v troch jazykov ch mut ci ch, vody od emeritn ho nitrianskeho biskupa blahej pam ti J na Chryzostoma kardin la Korca a s asn ho diec zneho biskupa Mons Viliama Jud ka, ako aj vysvetlivky a pozn mky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu od autora prekladu Viliama Tur nyho Publik cia je obohaten o ilustr cie akademick ho maliara Vincenta Hlo n ka a DVD nosi e obsahuj ce okrem in ho nahr vky prednesu Proglasu v sloven ine a staroslovien ine a staroslovienskeho Ot en u. Read Proglas by Saint Cyril – cricketworldcuplivestreaming.com

See also

Free Read 
   Proglas
 [ By ] Saint Cyril [ Kindle ePUB or eBook ] – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Hardcover
 • 59 pages
 • Proglas
 • Saint Cyril
 • Slovak
 • 24 April 2017
 • 8096799401

10 thoughts on “ Proglas

 1. says:

  Pre tala som to u p kr t a st le neviem pr s na to, o om t to b se je No a ako teraz m m o tom spravi refer t na min A4

 2. says:

  Bolo to n ro n , ale zauj mav tanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *