Toplu Şiirler (1963-1996)


   Toplu Şiirler (1963-1996)
Ahmet Oktay, Mavi hareketinden 2 Yeni ye, oradan bug ne, zel bir iir g zergah geli tirdi K vrak ritmi, s z ile yaz n n b t n kutuplar na u rayan teknik o ullu u, yaral d nyas n bir eleveren bir gizleyen imge yap s yla ki isel mitologyas n kurdu, geli tirdi, a t , Toplu iirler i, g lden zakkuma toplu tohumlar n bir araya getiriyor. Download Toplu Şiirler (1963-1996) Author Ahmet Oktay – cricketworldcuplivestreaming.com

T rkiyeli air, yazar, gazeteci.Yazmaya ortaokul s ralar nda ba lad lk iiri, 1949 1950 y llar aras nda Ger ek dergisinde yay mland renimini lisede yar m b rakarak al maya ba lad.Ahmet Oktay, 1950 li y llarda Mavi Hareketi i inde yer ald ve ayn adl dergide yaz lar ve iirleriyle etkin bir rol oynad 1961 y l nda Yeni stanbul gazetesinin Ankara b rosunda parlamento muhabiri olarak profesyonel gazetecili e ba lad e itli gazetelerde ve TRT Haber Merkezi nde muhabirlik, haber m d rl yapt ktan sonra 1982 de TRT den emekli oldu Bir s re daha Milliyet gazetesi nde al maya devam eden Ahmet Oktay, 1993 y l nda g revinden ayr larak kendini t m yle yazmaya verdi.Ba lang ta yazd iirlerle Ahmed Arif iirinden etkilendi i izlenimini verirken, 1960 lardan sonra toplumcu ger ek i bir yakla mla kinci Yeni ye do ru y neldi iirlerinde destans bir s yleyi kulland , zengin s zc k da arc ile kendini hemen belli eden bir tarzla iirler yazd iir kitaplar ndan zellikle Yol st ndeki Semender 1987 Beh et Necatigil iir d l almas n nda tesinde i erdi i iir isimleriyle de nem kazanm t r Her bir iirinde intihar etmi bir airi iire d n t rm ve o airin bi emiyle kendi bi eminin kar m enfes bir bi em ortaya koymu tur T rkiye de bir ok iirsever bu iir kitab nedeniyle gizli kalm T rk ve yabanc airleri farkl yanlar yla renebilmi tir.

Download 
   Toplu Şiirler (1963-1996)
 – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 344 pages
 • Toplu Şiirler (1963-1996)
 • Ahmet Oktay
 • Turkish
 • 20 December 2019
 • 975363370X Edition Language Turkish URL

10 thoughts on “ Toplu Şiirler (1963-1996)

 1. says:

  Bir ses gibi k r l r bardakkimse d mez, kimse bakmaz, g rmez zaten,bir ka sat rd r b t n k r lmalars.57 Ahmet Oktay kimdir Ahmet Oktay nas l bir insand Ona g reusulca d en bir yapraks.370 ona dair her eyi anlat yor olsa da, benim imdi yazacaklar m her eye eklenen bir k s rat bile olamayacak belki de.Kitaba ald m kenar notlar , i aretledi im, post it koydu um yerler habire artarken, 369 sayfada...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *